Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Besøksrutinar for sjukeheim og omsorgsbustader

Alle pasientar og bebuarar i sjukeheimen og omsorgsbustadane har no fått tilbod vaksine, og helsetenesta er i gang med å vaksinere personalet. Derfor kan vi no auke opp den sosiale omgangen mellom pasientar og bebuarar i omorgstenesta, til dømes bingo, fellesstrim, bruk av fellesstova og besøk til kvarande. Det er framleis for tidleg med eksterne arrangement.
 

Gjeldande besøksrutinar frå 19. februar 2021.

Fram til personalet òg er ferdig vaksinerte, må vi framleis ha strenge besøksrutinar frå personar utanfrå omsorgstenesta. Derfor må vi inntil vidare fortsatt avgrense til eitt besøk dagleg, med inntil 2 personar.

Dette er besøksrestriksjonane som gjeld frå og med 19. februar 2021: 

  • Kjem du frå område med høg smitte(Oslo med andre), bør du ikkje gå på besøk på sjukeheimen dei første 10 dagane. Om besøk likevel må gjennomførast skal besøkande halde 2 meter avstand, og ikkje vere i fysisk kontakt med pasient.

  • Det er ikkje tillate med fleire enn to personar om gongen.

  • Kvar pasient/bebuar kan maksimalt få besøk ein gong per dag.

  • Alle besøk skal avtalast per telefon på førehand. Ring til aktuell gruppe/avdeling før avreise. Personalet på gruppa vil då gå igjennom ei sjekkliste, og med utgangspunkt i spørsmåla i denne, avgjere om besøket kan gjennomførast. Ring òg til gruppa/avdelinga ved ankomst. Sjå kontaktinformasjon nedanfor.

  • Innendørs besøk skal føregå på rommet til pasienten, og besøkande skal gå direkte dit ved ankomst. Unngå fellesareal.

  • Det vert ingen servering under besøk. Besøkande kan sjølve ta med mat/drikke, samt blomar/gåver. Her gjeld generelle råd ved handhygiene.

  • Besøkande skal vaske hender ved ankomst og avreise.

 

Besøk til omsorgsbustader.

Kommunen oppmodar om å overhalde dei generelle smittevernråda om å avgrense nærkontaktar, halde avstand, og ha god handhygiene.


Smittesporing.

Ved eit eventuelt smitteutbrot i kommunen er det viktig å kunne spore smitten. Derfor vil personalet loggføre alle som besøker sjukeheimen med namn, telefonnummer, og kven ein har vore på besøk til. Dersom du får symptom seinare, eller vert testa for Covid-19, er det svært viktig at du opplyser om at du har vore på besøk på sjukeheimen, eller i omsorgsbustad.
 

Telefonnummer til dei ulike gruppene er:


Ved særlege situasjonar, med kritisk og alvorleg sjukdom hos pasientar, vil personalet kunne tilpasse situasjonen og gjere unntak.


Tiltaka vert fortløpande evaluert. Dersom smitterisikoen i kommunen aukar, kan det bli aktuelt å stenge heilt igjen.