Finn viktig informasjon om:

 

Koordinerande eining

I Askvoll kommune er det tiltaksnemnda som er koordinerande eining.


Tiltaksnemnda er ei tverrfagleg samansett faggruppe som skal sikre eit heilskapleg tenestetilbod, og at tenestene samhandlar. Eininga skal òg sikre kvar enkelt sin rett til koordinator og individuell plan. Tildelinga skjer etter søknad, og det er koordinerande eining som tildeler koordinator.
 

Kontaktperson for koordinerande eining i Askvoll kommune er Stein Helle, kommunalsjef helse og omsorg.