Finn viktig informasjon om:

 

Hjelpemiddel i heimen

Lån av hjelpemiddel er eit tilbod til deg som grunna sjukdom eller nedsett helse treng hjelpemiddel for å greie daglege gjeremål og vere mest mogleg sjølvhjulpen. For å motta denne hjelpa, må du bu eller opphalde deg i kommunen.

 

Korttidslån

Dette er lån av enkle hjelpemiddel som krykker, toalettstol, badekarbrett m.m. Du kan låne for inntil 3 månader. Heimetenesta har lager og låner ut. Du treng ikkje søkje for å låne hjelpemiddel i ein kortare periode.


Langtidslån

Har du behov for hev- og senkbar seng, tilpassa bil, heis, døropnar eller liknande må du ta kontakt med fysio- og ergoterapitenesta i Askvoll kommune.

For å finne det rette hjelpemiddelet, kan fysioterapeutar og/eller ergoterapeuten hjelpe til med søknad som skal sendast til NAV Hjelpemiddelsentral i Førde. Du kan også søkje sjølv her:

Hjelpemidler og tilrettelegging - nav.no

Det er fysioterapeut og ergoterapeut i kommunen som har ansvar for utlevering og oppfølging av hjelpemiddel.


Kven kan du kontakte?

I tabellen nedanfor ser du kven du kan kontakte i høve ulike hjelpemiddel. Tidsrommet for kontakt er måndag til fredag mellom kl. 08.00 og 15.00.

Kontaktpersonar for hjelpemiddel
Type hjelpemiddel Kontakt Telefon
Korttidslån Heimetenesta 977 06 825
Korttids- og langtidslån Fysioterapeut Hanne Sølberg Villanger 971 32 746
Korttids- og langtidslån Fysioterapeut Agnieszka Swat 977 06 850
Syn- og hørselshjelpemiddel Ergoterapeut Alice Vagstad Eimhjellen 948 03 424
Montering og reperasjon, henting og levering Vaktmeister Kjetel Kongshaug 913 02 645