Heimesjukepleie (helsehjelp)

Heimesjukepleie er eit tilbod om helsehjelp og rettleiing til heimebuande eldre, sjuke eller personar med funksjonsnedsetting. Tenesta er gratis.


Kva kan du få hjelp til?

  • Medisinar og medisinske prosedyrar.
  • Personleg hygiene.
  • Sårstell og prøvetaking.
  • Rettleiing og opplæring.
  • Tilrettelegging av måltid.
     

Korleis kan du søkje?

For å kunne søkje på tenesta må du bu eller opphalde deg i kommunen. Søknaden må være skriftleg. Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande, og det blir i samband med dette gjort eit heimebesøk for kartlegging av din livssituasjon. Du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.

 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 129 kB)

 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)
 

Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.
 

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll
 

Informasjon

Kommunen har plikt til å yte nødvendig helsehjelp til den som bur eller midlertidig oppheld seg i kommunen, men du kan ikkje krevje ei bestemt type teneste.