Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Heimehjelp (praktisk bistand)

Praktisk bistand er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål i heimen. 

Kva kan du få hjelp til?

Heimehjelp kan omfatte reingjering av rom som er i dagleg bruk, skifte av sengetøy, vask av klede i vaskemaskin, innkjøp av matvarer. Klarer du ikkje slike praktiske gjeremål kan du søkje om heimehjelp.
 

Korleis kan du søkje?

For å kunne søkje på tenesta må du bu eller opphalde deg i kommunen. Søknaden må være skriftleg. Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande, og det blir i samband med dette gjort eit heimebesøk fo kartlegging av din livssituasjon. Du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.
 

Gå til søknadsskjema >
 

Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)
 

Søknaden skal du sende til:

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll
 

Praktisk bistand inkluderer ikkje:

 • Stryking av klede
 • Reingjering av område over "skulderhøgd", eller av rom som ikkje er i bruk
 • Opplæring til hushald
 • Hagearbeid
 • Nedvask
 • Baking
 • Rydding og vasking etter friske pårørande eller besøkjande
 • Hjelp til kjæledyrhald.
 • Flytting av bossdunkar i fellesareal
 • Frakting av boss til bossfylling
 • Gjere i stand til høgtider
 • Flytting av møblar
   

Kva kostar det?

Det er eigenandel på heimehjelp/praksisk bistand. Dette er regulert etter inntekt i husstaden. Satsane er fastsett av kommunestyret:

Praktisk bistand: betalingssatsar
Allmenn inntekt pr år Timesats pr mnd Abonnement pr mnd Merknadar
Inntil 2 G kr. 202 702 Ingen timesats 210 Sats for abonnement inntil 2 G, skjer etter dei til ei kvar tid gjeldande lover/føresegner som vert fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet.
Frå 2 til 3 G - inntil kr. 304 053 227 1 278 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 227 pr time til og med 5 timar. Frå og med 6 timar gjeld abonnement.
Frå 3 til 4 G - inntil kr. 405 404 252 1 909,- Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 252 pr time til og med 7 timar. Frå og med 8 timar gjeld abonnement.
Frå 4 til 5 G - inntil kr. 506 755 277 2 548 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 277 pr time til og med 9 timar. Frå og med 10 timar gjeld abonnement.
Over 5 G - over kr. 506 755 303 3 183 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 303 pr time til og med 10 timar. Frå og med 11 timar gjeld abonnement.