Finn viktig informasjon om:

 

Praktisk hjelp i heimen

Praktisk bistand er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål i heimen. 

Kva kan du få hjelp til?

Heimehjelp kan omfatte reingjering av rom som er i dagleg bruk, skifte av sengetøy, vask av klede i vaskemaskin, innkjøp av matvarer. Klarer du ikkje slike praktiske gjeremål kan du søkje om heimehjelp.

Slik søkjer du:

Du søkjer ved å fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstenester:
 

Søk om helse- og omsorgstenester


Dersom du ikkje kan søkje elektronisk, finn du papirsøknaden her.


Papirsøknaden sender du til:

Askvoll kommune
v/omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll


Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du fylle ut ei skriftleg fullmakt og legge den ved. (PDF, 28 kB)

Praktisk bistand inkluderer ikkje:

 • Stryking av klede
 • Reingjering av område over "skulderhøgd", eller av rom som ikkje er i bruk
 • Opplæring til hushald
 • Hagearbeid
 • Nedvask
 • Baking
 • Rydding og vasking etter friske pårørande eller besøkjande
 • Hjelp til kjæledyrhald.
 • Flytting av bossdunkar i fellesareal
 • Frakting av boss til bossfylling
 • Gjere i stand til høgtider
 • Flytting av møblar
   

Kva kostar det?

Det er eigenandel på heimehjelp/praksisk bistand. Dette er regulert etter inntekt i husstaden. Satsane er fastsett av kommunestyret:

Praktisk bistand: betalingssatsar
Allmenn inntekt pr år Timesats pr mnd Abonnement pr mnd Merknadar
Inntil 2 G kr. 212 798 Ingen timesats 215 Sats for abonnement inntil 2 G, skjer etter dei til ei kvar tid gjeldande lover/føresegner som vert fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet.
Frå 2 til 3 G - inntil kr. 319 197 232 1 304 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 227 pr time til og med 5 timar. Frå og med 6 timar gjeld abonnement.
Frå 3 til 4 G - inntil kr. 425 596 257 1 947 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 252 pr time til og med 7 timar. Frå og med 8 timar gjeld abonnement.
Frå 4 til 5 G - inntil kr. 531 995 283 2 599 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 277 pr time til og med 9 timar. Frå og med 10 timar gjeld abonnement.
Over 5 G - over kr. 531 995 309 3 247 Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 303 pr time til og med 10 timar. Frå og med 11 timar gjeld abonnement.