Finn viktig informasjon om:

 

Folkehelse

Helse er meir enn fråvær av sjukdom. Positive faktorar som fremjar trivsel, meistring og livskvalitet, er viktig for ei positiv utvikling av helsa. Dette kan til dømes være utforming av det fysiske miljøet, grøntområde, varierte fritidstilbod som alle kan finne seg til rette i, og gode bu-, oppvekst- og arbeidsmiljø. Folkehelsearbeid i kommunen foregår i alle sektorar, og det vert kontinuerleg jobba for å sikre at kommunen utviklar seg i gunstig retning for innbyggjarane.

Mål for folkehelsearbeidet

Askvoll kommune skal være ein god og trygg stad for alle fasar av livet og i alle livssituasjonar.Satsingsområda for folkehelsearbeidet er gode bu- og nærmiljø, eit helsefremjande oppvekstmiljø i heim, barnehage og skule, trivselsfremjande fritid og eit helsefremjande arbeidsliv. Samtidig er det viktig at folkehelseperspektivet vert implementert i planarbeidet, både samfunns-, areal-, og økonomiplanar.

Folkehelseoversikt i Askvoll kommune

Kommunen skal ha løpande oversikt over folkehelsa og utarbeide eit oversiktsdokument som kvart fjerde år skal liggje til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og inngå som grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi.

 

For hjelp til oversiktarbeidet publiserar Folkehelseinstituttet årleg ein folkehelseprofil for kommunane. Profilen nyttar seg av eksisterande statistikk for utvalde indikatorar for folkehelse og er god på den måten at ein raskt kan samanlikne tal frå Askvoll med gjennomsnittet for fylket og landet elles. Men profilen seier ikkje noko om årsaker og konsekvensar. Nokre tema i profilen går att frå år til år, medan andre er nye.

Folkehelseprofilen for Askvoll finn du her: Folkehelseprofil 2021 (PDF, 2 MB)

Interkommunalt samarbeid

Førebygging av helseskadelege faktorar er prioriterte oppgåver. Askvoll kommune er med i eit interkommunale samarbeid med ti andre kommunar som skal bidra til å oppfylle vårt ansvar til innbyggarane i høve til miljøretta helsevern, smittevern og førebyggande samfunnsmedisinsk rådgjeving/folkehelse. På nettsida til Folkehelseavdelinga i Flora kommune, som er er vertskommune, er mykje informasjon knytt til dette gjort tilgjengeleg. 

Organisering og kontoradresse

Folkehelsearbeidet er organisert under rådmannen sin stabsfunksjon og folkehelsekoordinator kan treffast på Askvoll rådhus. 

Arve Åsnes

Rådgjevar næring | Folkehelsekoordinator
Telefon : 57730727
Mobil : 41553275
E-post : Send e-post