Avlasting - barn og unge

Avlasting er eit tilbod til personar og familiar med særleg tyngande omsorgsoppgåver ovanfor barn og ungdom med nedsett funksjonsevne.

 

Kvifor avlasting?

Avlastingstiltak skal hindre overbelasting, og gje omsorgsytar naudsynt fritid og ferie, samt moglegheit til å delta på naudsynte samfunnsaktivitetar. Tenesta kan ytast ut ifrå ulike behov. Målsettinga er å verke førebyggjande slik at du skal kunne gje tilfredsstillande hjelp til den omsorgstrengande over tid.
 

Korleis kan du søkje?

For å kunne søkje på tenesta må du bu eller opphalde deg i kommunen. Søknaden må være skriftleg. Omsorgskontoret handsamar søknaden fortløpande, og det blir i samband med dette gjort eit heimebesøk for kartlegging av din livssituasjon. Du vil kome i kontakt med sakshandsamar innan tre veker.
 

Gå til søknadskjema >


Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei skriftleg fullmakt og levere den med søknaden (PDF, 28 kB)


Får du ikkje opna skjema? Last ned programvare for lesing av PDF-filer på Adobe sine nettsider.

 

Søknaden skal du sende til:
 

Askvoll kommune
v/Omsorgskontoret
Prestemarka 11
6980 Askvoll

 

Søk i god tid

For nye brukarar av avlastning bør det søkjast minst 3 månadar før tiltaket er forventa sett i gong. Fristen er sett med bakgrunn i kor lang tid ein reknar med at det tek å få eit avlastningstiltak i gong.

Håvard Yndestad

Sosialkonsulent
Telefon : 57 73 45 13
Mobil : 91 13 59 69
E-post : Send e-post