Finn viktig informasjon om:

 

Arealdelen av kommuneplanen – vedtak av planen

Askvoll sentrum sommaren 2012. Foto: Steinar Bauge

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte den 14. oktober 2015 arealdelen av kommuneplanen.

 Kommunestyret vedtok ein del endringar i planen som går fram av vedtaket i saksutgreiinga.

Plandokumenta vert no oppdatert i samsvar med dei endringane i vedtaket.

I mellomtida kan du sjå planframlegget til arealdelen slik den låg ut til 2.gongs offentleg ettersyn i perioden 06.juli 2015 - 16.august 2015, lenger nede i artikkelen.

Arealdelen består av plankart, planskildring, planføresegner, konsekvensutgreiing og ROS-analyse. Plankart og føresegner seier korleis areala i kommunen skal brukast. I planskildringa er det gjort greie for hovudtrekka i planen, og i konsekvensutgreiinga går det fram korleis dei ulike innspela om arealbruk er vurdert.

Arealdelen er utarbeidd ut frå det vedtekne planprogrammet, og byggjer på føringane i samfunnsdelen av kommuneplanen.
 

Sjå framlegget til arealdel:

Plankarta kan vere vanskeleg å lese, sjå tips under.

plankart (A1) Førdefjorden (PDF, 17 MB)

plankart (A1) Stongfjorden (PDF, 22 MB)

plankart (A1) Holmedal (PDF, 16 MB)

plankart (A1) Askvoll/Atløy (PDF, 22 MB)

plankart (A1) Bulandet/Værlandet (PDF, 12 MB)

plankart (A1) Heile kommunen (PDF, 10 MB)

plankart (A3) forstørra Stongfjorden sentrum (PDF, 5 MB)

plankart (A3) forstørra Holmedal sentrum (PDF, 5 MB)

plankart (A3) forstørra Askvoll sentrum (PDF, 5 MB)

plankart (A3) forstørra Herland (PDF, 5 MB)

planskildring (PDF, 8 MB)

planføresegner (PDF, 624 kB)

konsekvensutgreiing (KU) del 1 Innleiing, Førdefjorden krins, Stongfjorden krins (PDF, 21 MB)

konsekvensutgreiing (KU) del 2 Holmedal krins, Askvoll krins (PDF, 18 MB)

konsekvensutgreiing (KU) del 3 Atløy krins, Bulandet/Værlandet krins, oppsummering (PDF, 19 MB)

ROS-analyse (PDF, 3 MB)

Papirversjon er lagt ut på Kvammen handel, Stongfjorden handel, JK Størdal Eftf. i Holmedal, Atløy daglegvarer, Værlandet handel og rådhuset i Askvoll.

 

TIPS:

Plankarta inneheld mange lag med informasjon oppå kvarandre, og det kan vere vanskeleg å sjå kva som eigentleg er teikna inn. Det går an å velje vekk lag slik at ein berre ser eitt eller nokre få lag om gongen. Det gjer du på følgjande måte:

Klikk på lenka til eitt av plankarta i teksten over. Når plankartet opnar seg, held du musepeikaren nedst på midten av kartet. Då kjem til syne ei grå line med ulike «knappar». Lengst til høgre er eit Adobe-symbol. Klikk på det. Då opnar kartet seg på nytt i eit litt anna bilete, og det kjem fram ein grå marg til venstre. Nedst i margen er eit symbol som skal likne to lag oppå kvarandre. Klikk på det. Det kjem då fram ein ny marg med tekst. Klikk på pluss-teiknet. Då ser du alle laga som er i plankartet. Dersom du klikkar på det vesle auge-symbolet framfor ei line, viser ikkje lenger det laget i plankartet. Klikkar du ein gong til, viser laget att. På den måten kan du td. ta vekk teksten og omsynssonene, slik at det vert lettare å sjå kva arealføremål som er teikna inn.

Sjå fleire dokument i saka