Finn viktig informasjon om:

 

Slik søker du

ByggSøk stenger - Bruk Dibk sine tenster

ByggSøk stenger for byggesøknader 1 oktober 2020. Til erstatning for ByggSøk har Direktoratet for byggkvalitet etablert fellestjenester Bygg, ein digital tjeneste for automatisk kontroll for byggesøknader før innsending til kommunen.

Du kan lese meir om dei nye løysingane på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider
 

Skjema og byggesaksblankettar

Om du ikkje ønskjer å søkje elektronisk finn du søknadsskjema for manuell utfylling og innsending på Direktoratet for byggkvalitet sine sider. Last ned byggesaksblankettar her.
 

Vedlegg til søknad

Det skal leggast ved teikningar, dvs. plan-, snitt-, og fasadeteikningar samt situasjonsplan (kartutsnitt) som viser arealbruken på tomta.

For større byggetiltak og nybygg kan søknader ikkje sendast av tiltakshavar sjølv. Søknader må sendast inn av føretak som kan godkjennast som ansvarleg søkar. Ansvarleg søkar skal syte for at søknaden er komplett.

Følgjande tiltak er ikkje søknadspliktig

Arnt Rune Knapstad

Avdelingsingeniør
Telefon : 57730717
E-post : Send e-post