Finn viktig informasjon om:

 

Innføring av vegadresser - utkast til nummerering nr 5

Forslag til nummerering av 8 nye adresseparsellar er no klar og vert lagt ut på høyring 

Utkast til nummerering av adresseeiningane som høyrer til følgjande adressseparsellar er no klar. Klikk på namnet så kjem det opp kart med nummer.

- Bjørnaneset (PDF, 381 kB)

- Grov (PDF, 457 kB)

- Kjempeneset (PDF, 640 kB)

- Morkavegen (PDF, 2 MB)

- Høyvikvegen (Gjervik) (PDF, 117 kB)

- Høyvikvegen (Grane - Tevika) (PDF, 2 MB)

- Askvollvegen (PDF, 2 MB)

- Skaravegen (PDF, 131 kB)

- Holmedalsvegen (PDF, 2 MB)

 

Av karta går det fram kva nummer dei einskilde adresseeiningane vil få. Nummeret er i samsvar med gjeldande standard. Dersom de har spørsmål eller merknad kan de ta kontakt med kommunen på tlf 577 30700 eller på e-post: postmottak@askvoll.kommune.no

Adressevedtaka med tilhøyrande vedlegg vert sendt ut 2-3 veker etter denne kunngjeringa. Etter kvart som kommunen er klar med nummereringa av resterande parsellar, vert utkast for desse presentert på kommunen si heimeside.