Finn viktig informasjon om:

 

Skulefritidsordning - SFO

Skulefritidsordninga (SFO) gjeld for barn i 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemmingar i 1. - 7. klasse.

Om skulefritidsordninga

Dersom det ikkje er skulefritidsordning ved den skulen barnet går, kan tilbodet nyttast ved ein annan skule.

SFO følgjer skuleåret. Alle som søkjer får plass.

 

Om søknaden

Du søkjer elektronisk om SFO-plass. Søknadsfrist er 15. april

 

Søk plass i SFO >

Du loggar inn via ID-porten (med MinID/BankID, Bypass, Commfides) eller via Feide.

 

Endring og oppseiing

Endring eller oppseiing av plass skjer også med innlogging via Visma Flyt Skole. Oppseiingsfristen er i utgangspunktet 1 månad, men ved oppseiinga av plass etter 1. mars, må du betale for plassen ut skuleåret.  

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Oppvekstkontoret på tlf. nr 57 73 07 20 eller den enkelte skule om du treng hjelp til å søke/tilgang på datamaskin.

 

Skulefritidsordning (SFO): betalingssatsar pr. 01.01.2021
Tilbod Innhald Prisar 2. - 4.klasse Pris 1. kl. frå 1.8.22
A-tilbod 21 - 26 timar pr veke 2.633 pr mnd 1.418 pr mnd
B-tilbod 16 - 20 timar pr veke 2.232 pr mnd 893 pr mnd
C-tilbod 11 - 15 timar pr veke 1.717 pr mnd 343 pr mnd
D-tilbod 0 - 10 timar pr veke 1.258 pr mnd Gratis
Vekesats Tilbod i skuleferiar 1.144 pr veke
Gebyr For seint henta barn 172 pr påbeg halvtime
Tilbod og betalingssatsar gjeldande frå 01.01.2021

 

Ekstratimar: kr. 57,- pr time
Syskenmoderasjon: 30% moderasjon for 2. barn og 50% for 3. og fleire barn

Betaling er pr. månad i 10 månader i skuleåret.  Betaling for sommar-, haust- og vinterferie kjem i tillegg.  Endringar i timetalet i løpet av året må det søkjast om.

Frå 01.08.2022 er det innført ei ordning med 12 timar gratis kjernetid pr veke for alle elevar på 1. årssteget.  

Har du låg inntekt kan du få lågare pris

Regjeringa er opptatt av å redusere foreldrebetalinga for familiar med låg inntekt.  Ordninga sikrar at ingen familiar skal bruke meir enn maksimalt 6% av inntekta si til å betale for ein SFO-plass.

Her kan du søkje om lågare foreldrebetaling for SFO

Vi handsamar søknader om lågare pris gjennom heile året, men hovudsøknadsfristen er 1. september.

  • Får du søknaden om lågare pris godkjent gjeld den for eitt skuleår om gongen.  Du må difor søkje på nytt kvart skuleår.
  • Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld den frå månaden etter du har sendt søknaden.

Frå skuleåret 2020-2021 blir det innført gratis SFO for elevar på 5. - 7. trinn med særskilte behov.


 

Kristen Holt

Kommunalsjef oppvekst
Telefon : 57730721
Mobil : 99446068
E-post : Send e-post