Finn viktig informasjon om:

 

Skular i Askvoll kommune

Askvoll kommune eig og driv 4 grunnskular med f.t. omlag 300 elevar. 

Informasjon om skulestart

Skulane sender kvar vår brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar.  
 

Tidlegare/utsett skulestart

Utgangspunktet er at born startar i grunnskulen det kalenderåret dei fyller seks år.

Foreldra kan søkje om tidlegare eller utsett skulestart for eleven. Eleven har rett til utsett skulestart dersom det etter sakkunnig vurdering frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er tvil om barnet har komme langt nok i utviklinga si til å starte på skulen. Utsett skulestart tyder at barnet startar i skulen det kalenderåret det fyller sju år.

Tidlegare skulestart tyder at barnet startar på skulen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidlegare skulestart må barnet fylle fem år innan 1. april. Det må liggje føre sakkunnig vurdering frå PPT.  
 

PPT

Askvoll kommune er med i felles PP-teneste med 8 kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune - PPT for Ytre Sogn og Sunnfjord.
 

Informasjon om skulane

Du finn mykje lokal og sentral informasjon på skulane sine nettsider ved å klikke på aktuell skule.
 

Skulefritidsordning - SFO

Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn i 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. - 7. klasse. Føresette får informasjon om SFO-tilbodet til skulen gjennom innskriving av førsteklassingen. Du søkjer elektronisk om plass i SFO.  
 

Kulturskule

Kommunen tilbyr eit desentralisert kulturskuletilbod innan musikk, song og visuell kunst.

Kristen Holt

Kommunalsjef oppvekst
Telefon : 57730721
Mobil : 99446068
E-post : Send e-post