Norskopplæring for vaksne framandspråklege

Vaksenopplæringa har tilbod til vaksne innvandrarar.

Om rett og plikt til opplæring

Innvandrarar med opphaldsløyve etter 01.01.12 har rett og plikt til opplæring i minimum 600 timar. Av desse timane skal 50 timar vere samfunnsfag.

Meir om rett og plikt til norskopplæring finn du hos Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI)

Målgruppe

Utlendingar mellom 16 og 55 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve. Dette inkluderer:

  • asylantar
  • overføringsflyktningar
  • arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira
  • personar med opphald på humanitært grunnlag og familiegjenforeinte til desse
  • familiegjenforeinte med norsk eller nordisk borgar busett i Noreg

Pris for tenesta

Tenesta er gratis for personar mellom 16-55 år som har opphaldsløyve som gir grunnlag for permanent opphaldsløyve, bortsett frå for arbeidsinnvandrarar og familiemedlemmene deira. Dei må betale for opplæringa - f.t. kr. 50,- pr time.

 

Prisar på prøver:

Samfunnskunnskapsprøve og statsborgarprøva: Kr 500,- pr stk.

Norsk skriftleg: Delprøve kr. 400,-. Alle tre prøvene samstundes kr. 800,-

Norsk munnleg: kr. 800,-.
 

Søknadskjema:

Elektronisk søknadskjema

Papirbasert skjema
 

 

Kristen Holt

Kommunalsjef oppvekst
Telefon : 57 73 07 21
Mobil : 994 46 068
E-post : Send e-post