Redusert betaling i barnehage

Det er to moderasjonsordningar for familiar eller hushaldningar med låg inntekt.

 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  • Hushaldninga får redusert pris dersom maksprisen er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldninga, 
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld for 2, 3, 4 og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under 583.650 kroner. 

Du finn meir informasjon om reduksjon i foreldrebetaling på utdanningsdirektoratet si heimeside.


Sjekk her om du har rett på redusert foreldrebetaling i barnehage: 

VegvisarPublisert

Har eg rett på redusert foreldrebetaling i barnehage?

Ingen hushald skal betale meir enn 6 prosent av inntekten sin for ein barnehageplass.


Slik søker du

Du må sende ein søknad til kommunen for å få redusert pris og/eller gratis kjernetid grunn av låg inntekt.

Du må legge ved kopi av siste skattemelding/sjølvmelding, eller annan dokumentasjon av inntekt. Det er viktig at du sender med dokumentasjon på all inntekt. Manglar det dokumentasjon vil ikkje søknaden bli behandla. 

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid er 01.06. for kommande barnehageår. Søknadane blir behandla fortløpande. Det kan søkast gjennom heile året. Blir det søkt etter 01.august gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet. Det må søkjast på nytt for kvart barnehageår.

Du søkjer elektronisk via Visma Flyt Barnehage sin føresettportal


Logg inn i Visma Flyt Barnehage


 

Kristen Holt

Kommunalsjef oppvekst
Telefon : 57 73 07 21
Mobil : 994 46 068
E-post : Send e-post