Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Koronavaksine  |  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Redusert betaling i barnehage

Det er to moderasjonsordningar for familiar eller hushaldningar med låg inntekt.

 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  • Hushaldninga får redusert pris dersom maksprisen er høgare enn 6 % av den samla inntekta til hushaldninga, 
  • Gratis kjernetid (20 timar pr. veke) gjeld for 2, 3, 4 og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under 583.650 kroner. 


Du finn meir informasjon om reduksjon i foreldrebetaling på utdanningsdirektoratet si heimeside.

 

Slik søker du

Du må sende ein søknad til kommunen for å få redusert pris og/eller gratis kjernetid grunn av låg inntekt.

Du må legge ved kopi av siste skattemelding/sjølvmelding, eller annan dokumentasjon av inntekt. Det er viktig at du sender med dokumentasjon på all inntekt. Manglar det dokumentasjon vil ikkje søknaden bli behandla. 

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid er 01.06. for kommande barnehageår. Søknadane blir behandla fortløpande. Det kan søkast gjennom heile året. Blir det søkt etter 01.august gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet. Det må søkjast på nytt for kvart barnehageår.

Du søkjer elektronisk via Visma Flyt Barnehage sin føresettportal


Logg inn i Visma Flyt Barnehage


Test av vegvisar

Kva er den samla inntekten for ditt hushald (person- og kapitalinntekt)?

Endre svaret
Du kan søkje om redusert foreldrebetaling

Hugs å søkje innan den 10. i månaden for å få redusert betaling frå den 1. neste månad.

Skattemelding/Sjølvmelding (OBS! Ikkje skatteoppgjer) for siste år må leggjast ved søknaden.  Søknaden sender du via Visma sin føresettportal.
 

Logg inn i Visma Flyt Barnehage


Om hushaldet sin inntekt er under 583.650kroner og barnet er født 2015-2019, vil du også få 20 timar gratis plass i veka.

Føresette som søkjer om reduksjon må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet.

Redusert betaling får verknad frå og med den første heile månaden etter søknadstidspunktet og gjeld ut inneverande barnehageår (kun eitt barnehageår om gongen). Vedtak vert ikkje innvilga med tilbakeverkande kraft.

Du kan ikkje søkje om redusert foreldrebetaling

Berre hushald med en samla inntekt under 583.650 kroner kan få redusert foreldrebetaling.

Vel eit av alternativene ovenfor

Kristen Holt

Kommunalsjef oppvekst
Telefon : 57 73 07 21
Mobil : 994 46 068
E-post : Send e-post