Finn viktig informasjon om:

 

Renovasjon og slam

Renovasjon og slamtømming i Askvoll vert utført av Sunnfjord Miljøverk (SUM)

Frå 1.januar 2021 har Sunnfjord Miljøverk (SUM) tatt over faktureringa av renovasjonsgebyret samt gebyret for private septiktankar/minireinseanlegg/slam. Dei som er tilknytt kommunalt kloakkanlegg vil framleis få faktura frå kommunen. 
 

Renovasjonsrutekalender

Hushaldningane skal sortere avfall i papiravfall som vert henta eing gong per månad og restavfall som vert henta eing gong per veke.

 

Boss-app

Sunnfjord Miljøverk har fått ein applikasjon for smarttelefon (IOS og Android) som inneheld tømmekalender og returpunkter, og som sender ut varsling om bosstømming. Du kan laste ned SUM sin renovasjonsapp her:

 

Gjenbrukstasjonen

Gjenbruksstasjonen i Olsetvikane er open kvar måndag klokka 12.00-18.00.
Her kan hushaldningane levere papp/papir, kvitevararer, stålskrap, treverk o.l.
Glas kan leverast til glasigloar som er sett ut ved gjenvinningsstasjonen, Stubhaug & Co Landhandel, Askvoll ferjekai og Atløy ferjekai. Klart og farga glas og metallboksar kan no blandast i glasigloane til SUM.

 

Satsar for renovasjon og slam

Renovasjonsgebyr

Frå 1.januar 2021 tok Sunnfjord Miljøverk (SUM) over faktureringa av renovasjonsgebyret samt gebyret for private septiktankar/minireinseanlegg/slam.

Sjå prisar på Sunnfjord Miljøverk si heimeside

Slam tømming (ordinær tømming)

Frå 1.januar 2021 tok Sunnfjord Miljøverk (SUM) over faktureringa av renovasjonsgebyret samt gebyret for private septiktankar/minireinseanlegg/slam.

Sjå prisar på Sunnfjord Miljøverk si heimeside


 

Bestille avfallsbehaldar

Ta kontakt med SUM om du ønskjer utlevering av avfallsbehaldar. Det er krav om ferdigattest/bruksløyve før det vert utlevert avfallsbehaldar.

Farleg avfall - spesialavfall

Ordning knytt til farleg avfall/spesialavfall finn du her:


Kildesortering og gjenvinning

På nettsida sortere.no finn du svar på kva som skal sorterast kor der du bur, praktiske tips til sorteringa, tips til korleis du kan gjenbruke og kaste mindre, samt informasjon om kva merka på emballasjen betyr. 

 

 

 

Teknisk drift

Telefon : 57730730
E-post : Send e-post

 

Per Jan Ryland

Teknisk sjef
Telefon : 57730732
E-post : Send e-post