Finn viktig informasjon om:

 

Styre, råd og utval i Askvoll kommune

Kommunestyret

Ansvarsområde

Kommunestyret er det øvste, styrande organ i kommunen. Kommunestyret handlar på vegne av kommunen i alle saker som ikkje er delegert til andre kommunale organ. Kommunestyret fører tilsyn med kommunen si samla verksemd, vedtek budsjett og ønonomiplan, vel medlemmer til formannskap, utval, styrer og råd. 
 

Samansetting

Askvoll kommunestyre består av 21 folkevalde politikarar, med ordføraren som leiar. 

Det er 5 politiske parti som er representert i Askvoll kommunestyre i perioden 2019 - 2023. Du kan ta kontakt med gruppeleiarane for å diskutere politiske saker. 

Politiske parti
Parti Gruppeleiar
Arbeiderpartiet (2 representantar) Terje Bjaanes
Høgre (7 representantar) Anja Grov Johnsen
Senterpartiet (6 representantar) Kjell Kristian Carlsen
Sosialistisk Venstreparti (2 representantar) Gaute Losnegård
Venstre (4 representantar) Linda Ness Rotihaug

Alle politikarane med unnatak av ordførar og kontrollutvalet sitt medlem, sitt i ein av kommunestyret sine komitéar. Alle saker som skal til kommunestyret, vert førebudd i ein av komitéane. Komitéen kan ikkje fatte endeleg vedtak i saker, men fremjar si eiga tilråding til kommunestyret.
 

Møteverksemd

Ordførar kallar inn til møte. Kommunestyremøta er opne for publikum. 

Møteplanen inneheld òg kontaktinformasjon til folkevalde i Askvoll kommune. 


Sjå også

Her kan du sjå valresultatet etter kommunestyrevalet 2019.


 

 

Formannskapet

Formannskapet er det nest øvste politiske organ i kommunen. Det består av 7 medlemmer med varamedlemmer, som alle er valt blant kommunestyret sine medlemmer for 4 år, jf. kommunelova § 8.  

Formannskapet sine funksjonar er fastsett i kommunelova, særlover og i reglement for delegasjon av avgjersmynde til politiske organ og administrasjonen. Dømer på formannskapet sine oppgåvene er handsaming av framlegg til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak jf. kommunelova § 8 (3), vedtaksmynde som fastutval for plansaker, vedtaksmynde for valstyre, byggjenemnd og klagenemnd etter forvaltningslova § 28, 2.ledd, m.m.

Her finn du oversikt over Medlemmer, møteplan og saker

Kommunestyrekomitéar

I 2011 innførte Askvoll kommune komitémodellen som politisk styringsmodell. Komitémodellen inneber at kommunestyret er delt inn i komitéar med fast fagområde. Alle politikarane i kommunestyret (med unnatak av ordførar og kontrollutvalet sitt medlem) vert valt inn i komitéane.
Saker som skal til handsaming i kommunestyret, vert fyrst utgreidd av administrasjonen. Ordføraren fordeler sakene til komitéane som førebur saka. Komitéane har ikkje avgjerdsmynde i saker, men skal leggje fram ei tilråding til vedtak som så vert handsama i kommunestyret i plenum. Handsaminga i komitéane skjer i forkant av kommunestyremøtet same dag.  
 

 • Komité for oppvekst og kultur
  Komitéen førebur og legg fram tilråding i saker som gjeld undervisning, barnehagar, barne- og ungdomsarbeid, kyrkjesektor, kultur & idrett og fagplanar innanfor desse områda.

  Her finn du medlemmer, møteplan og saker

   

 • Komité for helse og omsorg
  Komitéen førebur og legg fram tilråding i saker som gjeld område som kjem under helse- og sosiallovgjevinga når det gjeld pleie- og omsorgsteneste for eldre / funksjonshemma og tiltak for andre med ulike fysiske, psykiske og sosiale vansker, kommunale oppgåver i NAV-kontoret, helsevern og miljøretta helsevern, lege og fysioterapitenester, den interkommunale barnevertenesta, sals- og skjenkeløyve / inndraging, fagplanar innanfor desse områda, m.m.

  Her finn du medlemmer, møteplan og saker
   

 • Komité for næring, miljø og teknikk
  Komitéen førebur og legg fram tilråding i alle overordna plansaker, større plansaker som t.d. kommuneplan og kommunedelplan for Atløysamband, landbruksverksemd, område for veg, vatn, avløp, renovasjon, brann og feievesen, næringslivsspørsmål, miljøspørsmål, sakar knytt til hamnespørsmål, fagplanar innanfor desse områda, m.m.

  Her finn du medlemmer, møteplan og saker

 

 

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet har på vegner av kommunestyret det løpande tilsynet med forvaltninga i kommunen jf. kommunelova § 77 1.ledd. Kommunestyret skal sjølv velje eit kontrollutval.
 

SEKOM-sekretariat er saksbehandlande organ for Askvoll kontrollutval.
 

Her finn du medlemmer, møteplan og saker

 

Administrasjonsutval

Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval med 9 medlemmer oppretta med heimel i kommunelova § 5-11. Arbeidsgjevarsida er representert ved dei 7 medlemene i formannskapet, og dei sit i fire år i samsvar med valperioden. Dei to tilsette sine representantar (med personleg vara) vert valt av arbeidstakarorganisasjonane, og er valt for to år om gangen.

Utvalet skal handsame saker som gjeld tilhøvet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. 

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) er eit krav etter Arbeidsmiljølova. AMU skal m.a. ta del i planlegging og fylgje med i tilhøva for dei tilsette innan helse, miljø og sikkerheit (HMS).

Meir utfyllande info i Arbeidsmiljøloven kap. 7

Fellesråd for eldre og menneske med funksjonsnedsetjing

Fellesrådet er eit kommunalt råd som kan gje råd i og uttale seg om saker som vedrører dei eldre i og personar med nedsett funksjonsevne i kommunen.

Fellesrådet skal veljast av kommunestyret for valperioden. Rådet har 5 medlemmer med personlege varmedlemmer. To medlemmer av rådet skal veljast etter forslag frå pensjonistane sine interesseorganisasjon, og to medlemmer skal veljast etter forslag frå organisasjonane til menneske med funksjonsnedsetjing. Eitt medlem av rådet skal veljast blant kommunestyrerepresentantane.

Rådmannen peikar ut sekretariat for fellesrådet som kallar inn til møte etter avtalen med leiaren. Sekretariatet fører møtebok etter kommunen sine reglar for møtebøker i folkevalde organ.

Sekretær for rådet er Astrid Halstensen. E-post: Astrid.Halstensen@Askvoll.kommune.no.

Medlemmer fellesråd for eldre og menneske med funksjonsnedsetjing

Medlemmer fellesråd for eldre og menneske med funksjonsnedsetjing
Medlemmer Personlege varemedlemmer
Øystein Helle Arnt Johny Langeland
Sigrid Irgens Solheim Anne Lise Skarstein
Dag Eidem Dag Roar Fridtun
Uta Eimind Haldis Rørvik
Marit Klausen (kommunestyret sin representant) Frank Ask

Meir informasjon

Barnerepresentant

Funksjonen som barnerepresentant er heimla i plan- og bygningslova § 3-3: "kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen".

Ordninga med barnerepresentant er òg ein del av den norske tilrettelegginga for å oppfylle forpliktingane i FN sin barnekonvensjonen, som vart ratifisert i 1991.

Barnerepresentanten har møte- og talerett og rett til å stille forslag overfor kommunen sitt planutval. Barnerepresentanten har rett til å få gjort protokollmerknader, men har ikkje høve til å klage over vedtak. Barnerepresentanten skal gjevast innsiktsmoglegheit og uttalerett i dei deler av planlegginga som blir behandla av det faste utvalet for plansaker, det vil seie (i hovudtrekk):

 • utbyggingsplanar
 • reguleringsplanar
 • kommuneplanen sin arealdel
 • kommuneplanen (inkludert økonomiplan/årsbudsjett)
 • kommunedelplanar (trafikktryggleik - idrett og friluftsliv)

For å sikre deltaking skal barnerepresentanten få tilsend sakspapir i god tid før møta og helst tidleg i oppstartsfasen av ein planprosess. Barnerepresentanten skal sjå til at kommunen gjer jobben sin i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga (RPR) og yte til at barn og unge kjenner rettane sine på ein slik måte at dei sjølv kan kome med innspel i planprosessar etter plan- og bygningslova.

Kommunestyret sin barnerepresentant i perioden 2019 - 2023 er Anne Kari Iversen. E-post: Anne.Kari.Iversen@Askvoll.kommune.no.

Ungdomsråd

Askvoll kommune har sitt eige ungdomsråd som er ungdommen sitt øvste talerøyr, og arbeider for å fremje interessane og meiningane til ungdommen i kommunen vår. Medlemmene er mellom 13 og 19 år.

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld ungdom i kommunen. Det kan vere mange ulike saker, til dømes:

 • kultur- og fritidstilbod
 • skulesaker
 • helsetilbod
 • samferdsle og kollektivtilbod
 • miljøsaker
 • kommunen sitt årsbudsjett og økonomiplan
 • arealplanlegging
 • kommuneplanar
   

Kontaktperson i kommunen for ungdomsrådet er Jeroen van Gangelen. E-post: jvg@askvoll.kommune.no
 

Her finn du medlemmer, møteplan og saker

Styret for næringsfondssaker

Styret for næringsfondssaker utgjer styret for Askvoll kommune sitt næringsfond. Styret er personidentisk med medlemmene i Komité for næring, miljø og teknikk med delegert fullmakt til å handsame og vedta alle typar søknadar om tilskot, som skildra i vedtekter for kommunalt næringsfond for Askvoll kommune. (PDF, 118 kB)

Uavhengig av søknadsbeløp skal og alle ukurante søknadar handsamast av fondsstyret.
 

Her finn du medlemmer, møteplan og saker


Her finn du meir informasjon om kommunalt næringsfond

Klagenemnda

Etter forvaltningslova § 28 er kommunestyret klageinstans for einskildevedtak gjort av forvaltningsorgan oppretta i medhald av kommunelova. Askvoll kommunestyre har vedteke at det skal vere ei klagenemnd som skal vere personidentisk med formannskapet.

Administrasjonsutvalet i Askvoll kommune har vedtaksmynde som klagenemnd i saker som gjeld tilsette i Askvoll kommune, jf. forvaltningslova § 28.2. ledd.


Sjå sakspapir for sak om val av klagenemnd 2019-2023

 

Sakkunnig nemnd og klagenemnd i eigedomsskattesaker

Sakkunnig nemnd eigedomsskatt

§ 1-1 I medhald av eigedomsskattelova § 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Askvoll kommune på bakgrunn av forslag frå tilsette synfaringsmenn.

Medlemmer sakkunnig nemnd eigdomsskatt 2019-2023
Medlem Varamedlem
Linda Ness Rotihaug, leiar
Edvin Helle Aud Kari Steinsland
John Lien Ove Nesberg

Klagenemnd i eigedomsskattesaker

I medhald av eigedomsskattelova § 20 har kommunestyre valt ei eige klagenemnd i eigedomsskattesaker.

Medlemmer klagenemnd i eigedomsskattesaker 2019-2023

Medlemmer klagenemnd i eigedomsskattesaker 2019-2023
Medlem varamedlem
Oddvar Indrebø, leiar Renate Berg
Bill Steinsvik, nestleiar Frank Hatlø
Astri Thorsen Landøy Jan Johansen

 

Tilsetjingsutvalet

Tilsetjingsutvalet skal handsame alle tilsetjingssaker med unnatak av dei sakene som ligg til kommunestyret å avgjere, eller er delegert til rådmannen. Utvalet er samansett av rådmannen eller den rådmannen gjev fullmakt til (t.d. ass. rådmann eller kommunalsjef), etatleiar eller mellomleiar frå aktuell etat, og ein tillitsvald.

 

Fast valnemnd

I samsvar med § 2 i reglement for dei politiske styringsorgana i Askvoll kommune skal det veljast ei valnemnd som skal ha like mange medlemmer som det er parti i kommunestyret med eitt medlem og eitt varamedlem frå kvart parti.

Medlemmer fast valnemnd 2019 - 2023:

Trykk på namnet for å få opp e-postadresse
Medlemmer fast valnemnd 2019 - 2023:
Medlem Varamedlem
Aud Kari Steinsland (AP), leiar Terje Bjaanes (AP)
Kjell Kristian Carlsen (SP), nestleiar Kristin Rivedal Yndestad (SP)
Bjørn Arne Mjåseth (V) Gunnar Osland (V)
Gaute Losnegård (SV) Alice Hestad Vie (SV)
Åse Karin Helle Loftheim (H) Anja Grov Johnsen (H)

 

Valstyret

Valstyret har ansvar for førebuing og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval, og stortings- og sametingsval i Askvoll kommune.

Det er kommunestyret som vel valstyret. Kommunestyret gjorde i sak 026/13 vedtak om at formannskapet er valstyret, med ordførar og varaordførar som høvesvis leiar og nestleiar.

Her finn du medlemmer, møteplan og saker

 

Forliksråd

Folket sin eigen domstol

Alle kommunar har eit forliksråd. Det består av 3 valde lekdommarar og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valt for fire år av gangen.

Forliksrådet kan hjelpe deg med å løyse konfliktar eller tvistar gjennom megling. I nokre tilfelle kan forliksråd avseie ein dom for kravet ditt.

Askvoll kommune er saman med Fjaler, Hyllestad og Høyanger del av det felles forliksrådet "Ytre Sogn og Sunnfjord forliksråd".
 

Kontakte Forliksråd

I saker som angår forliksklager og saker i forliksrådet, skal du kontakte ditt lokale forliksråd/namsmannen ved lensmannskontoret eller politiet. Der vil du få gratis råd og rettleiing, og svar på eventuelle spørsmål.  

For forliksråd for Askvoll kommune, ta kontakt med:

Fjaler lensmannskontor

Eller Politiet på telefon 02800.


Meir informasjon

Informasjon om forliksrådet eller skjema og liknande finn du på politiet.no

Sjå òg www.forliksraadet.no.

Askvoll sogenemnd

Askvoll sogenemnd vart skipa i 1946. Sogenemnda er eit kommunalt organ utpeika av kommunestyret, og nemnda gjev m.a. årleg ut Sogehefte for Askvoll.

Medlemer Askvoll sogenemnd 2019-2023

Medlemer Askvoll sogenemnd 2019-2023
Medlemer Varamedlemer
Hilde Wåge (leiar) Rolf Losnegård
Kari Eikenes Helle (nestleiar) Aud Kari Steinsland
Per Vidar Nybø Magnhild Hoddevik
Bengt Ronny Landøy-Midtbøen
Reidun Landøy
Lasse Vie
Leif-Jørgen Leknes

 

Interkommunalt

Askvoll kommune deltar i ulike interkommunale samarbeid og er aksjonær i diverse verksemder:

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57730702
Mobil : 48037285
E-post : Send e-post