Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Innbyggjarframlegg

Som innbyggjar i kommunen (eller fylkeskommunen) har du rett til å krevje at eit konkret forslag blir behandla av kommunestyret (eller fylkestinget). Du må ha støtte frå andre innbyggjarar for forslaget ditt.

Klikk her for å gå til Mi sak.no kvar du kan opprette saker elektronisk
 

Kven kan fremje forslag?

Innbyggjarar som er registrerte som busette i kommunen (dersom forslaget blir fremja for kommunen) eller i fylket (dersom forslaget blir fremja for fylkeskommunen). Forslag kan òg fremjast av personar under 18 år.

Kriteria for å kunne fremje eit forslag

Eit forslag må ha støtte frå minst to prosent av innbyggjarane. Likevel er det alltid nok om du kan dokumentere støtta til forslaget med 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket. Det må klart gå fram at underskrivarane støttar det som forslaget går ut på.

I den same valperioden kan det ikkje fremjast forslag dersom dette har:

  1. same innhaldet som eit tidlegare forslag
  2. same innhaldet som ei sak som er behandla av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valperioden

Kommunestyret (eller fylkestinget) står fritt til å ta saka opp til behandling sjølv om vilkåra for eit innbyggjarinitiativ ikkje er oppfylte.

Handsaming av forslaget

Kommunestyret (eller fylkestinget) må sjølv ta stilling til det forslaget som blir fremja.

Kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til eit forslag innan seks månader etter at det er blitt fremja. Tidsfristen gjeld ikkje dersom forslaget viser til behandling i samband med ei pågåande plansak etter plan- og bygningslova. Som initiativtakar skal du eller dykk bli orienterte om dei avgjerdene som blir tekne med bakgrunn i forslaget.

Korleis formulere eit forslag

Du må formulere eit forslag om det du ønskjer kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidd ein rettleiar om innbyggjarforslag.

Rettleiar om innbyggjarforslag