Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Kunngjeringar

Saker som Askvoll kommune sender ut til offentleg høyring, kunngjeringar om forvaltningsvedtak og anbodskonkurranser vert lagt ut her. 


Slik sender du innspel

For å gje uttale til planar som ligg ute til offentleg ettersyn, kan du nytte deg av desse måtar:

Publisert 19.03.2020

Ønskjer du å vere med å ta avgjerd i rettsaker? Askvoll kommune oppmodar innbyggjarane som vil stille som meddommar i perioden 2021 - 2024 til å melde si interesse no.
 

Publisert 16.03.2020

Framlegg til detaljregulering for vassleidning Skorva - Engebø er lagt ut til nytt offentleg ettersyn i perioden 14.03.20-26.04.20.

 

 

 

 

 

Publisert 27.02.2020
Teater på Kyrkjebakken 12. og 13.aug. 2011, kl 21:30

Askvoll kommune har to tilskotsordningar for kultur: kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar.

Publisert 18.02.2020

Er du med i ein organisasjon som driv eit kulturbygg i Askvoll kommune? Denne våren vert det ei ny søknadsrunde for tilskot til kulturbygg.

 

 

 

 

 

Publisert 27.10.2019
Vakker dag i mars

  

Askvoll kommunestyre har vedtatt å starte opp eit prosjekt om kartlegging og verdsetjing av friluftsområder i kommunen.

 

Publisert 02.10.2019

Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 har Askvoll kommune tildelt einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd, § 29 tredje ledd og § 30 med underliggande forskrifter. Vidare er Sunnfjord Miljøverk IKS, med same heimel, også tildelt einerett for tømming og mottak av slam frå kommunale slamavskiljarar, mottak av slam frå kommunale reinseanlegg og innsamling, mottak og behandling av avfall frå kommunale verksemder/institusjonar.

Vedtak om einerettstildeling blei fatta av formannskapet i Askvoll kommune sak 140/19, samt ved vedtak i Askvoll kommunestyre sak 042 og 043/19.

Publisert 25.09.2019
Steingardar i kulturlandskap

 Askvoll kommunestyre vedtok i møte 18.09.2019 Kulturminneplanen for Askvoll kommune 2019-2023 (PDF, 3 MB).

 

Publisert 19.02.2018

Utkast til nummerering av dei siste 4 adresseparsellane vert med dette lagt ut på høyring 

Publisert 27.11.2017
Kveldssol over Atløy, vinteren 2008.

Kartverket har etter § 5 i lov om stadnamn oppretta namnesak for 5 stadnamn i Askvoll kommune og ber kommunen legge saka ut på høyring. Høyringsfrist er 3. januar 2018. 

Publisert 28.09.2017

Kartverket har klaga på skrivemåten til nokre av vegnamna som kommunen vedtok i sak FOR 082/16 og som vart kunngjort 09.07.2016.