Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00 

Her kan du lese status på vaksinering i Askvoll kommune

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Kunngjeringar

Saker som Askvoll kommune sender ut til offentleg høyring, kunngjeringar om forvaltningsvedtak og anbodskonkurranser vert lagt ut her. 


Slik sender du innspel

Slik kan du gje uttale til planar som ligg ute til offentleg ettersyn:

Publisert 26.01.2021

  
Frivillige lag og organisasjonar kan søkje tilskot for å kompensere meirkostnader grunna koronapandemien. Søknadsfrist er 1.mars 2021
 

Publisert 25.01.2021

Søk driftstilskot innan 1.mars 2021

Publisert 09.12.2020

Askvoll kommune har starta arbeidet med å revidere samfunnsdelen. Framlegg til planprogram ligg til offentleg ettersyn fram til 31.01.21. Vi ønskjer innspel både til planprogrammet og til innhaldet i samfunnsdelen. 

Publisert 08.12.2020

 
No kan du søkje Fjordane friluftsråd om tilskot for tiltak i vinter eller kommande vår/sommar for eit reinare hav. 

Publisert 23.11.2020

  

Du kan no søkje på restmidlar frå avsette kulturmidlar. Kort søknadsfrist: 10.desember 2020

Publisert 03.08.2020


Handlingsprogrammet til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 1.august til 30.september 2020.

Publisert 27.10.2019
Vakker dag i mars

  

Askvoll kommunestyre har vedtatt å starte opp eit prosjekt om kartlegging og verdsetjing av friluftsområder i kommunen.

 

Publisert 02.10.2019

Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 har Askvoll kommune tildelt einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd, § 29 tredje ledd og § 30 med underliggande forskrifter. Vidare er Sunnfjord Miljøverk IKS, med same heimel, også tildelt einerett for tømming og mottak av slam frå kommunale slamavskiljarar, mottak av slam frå kommunale reinseanlegg og innsamling, mottak og behandling av avfall frå kommunale verksemder/institusjonar.

Vedtak om einerettstildeling blei fatta av formannskapet i Askvoll kommune sak 140/19, samt ved vedtak i Askvoll kommunestyre sak 042 og 043/19.

Publisert 24.08.2015
Askvoll sentrum sommaren 2012.

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i møte den 14. oktober 2015 arealdelen av kommuneplanen.