Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Kunngjeringar

Saker som Askvoll kommune sender ut til offentleg høyring, kunngjeringar om forvaltningsvedtak og anbodskonkurranser vert lagt ut her. 


Slik sender du innspel

For å gje uttale til planar som ligg ute til offentleg ettersyn, kan du nytte deg av desse måtar:

Publisert 09.09.2020
Steingardar i kulturlandskap

 
Askvoll kommune kunngjer ei ny tilskotsordning som gjev støtte til lokalt kulturminnearbeid.  

 

Publisert 07.09.2020

 Framlegg til detaljregulering for vidareføring av bustadfeltet på Høgda er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 03.09.2020 – 15.10.2020.

Publisert 03.08.2020


Handlingsprogrammet til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 1.august til 30.september 2020.

Publisert 26.06.2020


Askvoll kommune har innført ei ny tilskotsordning for idrettslag og andre frivillige organisasjonar.

Publisert 11.06.2020

Formannskapet si tilråding til forskirft om godtgjersle for folkevalde i Askvoll kommune vert lagt ut til offentleg høyring med høyringsfrist 26. juni 

Publisert 02.06.2020

I samsvar med domstollova § 68 vert framlegg til meddommarar 2021 - 2024 lagt ut til offentleg ettersyn i 2 veker.


 

Publisert 30.04.2020
Teater på Kyrkjebakken 12. og 13.aug. 2011, kl 21:30

Grunna koronavirusutbrotet er fristen for søknader om tilskot til kultur- og ungdomsaktivitetar utsett til 1.oktober 2020.  

 

Publisert 28.04.2020

Telenor er i gang med å teste 5G mobilnett i Flokeneset, og ønskjer å rekruttere inntil 50 potensielle brukarar av 5G-piloten.  

Publisert 28.04.2020

Utkast til nye lokale forskrifter vedrørande innkrevjing av farvassavgift ligg no ute på høyring. 

 

Publisert 27.10.2019
Vakker dag i mars

  

Askvoll kommunestyre har vedtatt å starte opp eit prosjekt om kartlegging og verdsetjing av friluftsområder i kommunen.