Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Kunngjeringar

Saker som Askvoll kommune sender ut til offentleg høyring, kunngjeringar om forvaltningsvedtak og anbodskonkurranser vert lagt ut her. 


Slik sender du innspel

For å gje uttale til planar som ligg ute til offentleg ettersyn, kan du nytte deg av desse måtar:

Publisert 30.06.2020

 Vestland fylkeskommune skal i samarbeid med Askvoll og Sunnfjord kommunar i gang med å lage ei detaljregulering for fv.609 mellom Heilevang og Hestvika. Frist for å komme med innspel er 23.08.20.

 

 

 

Publisert 26.06.2020


Askvoll kommune har innført ei ny tilskotsordning for idrettslag og andre frivillige organisasjonar.

Publisert 11.06.2020

Formannskapet si tilråding til forskirft om godtgjersle for folkevalde i Askvoll kommune vert lagt ut til offentleg høyring med høyringsfrist 26. juni 

Publisert 02.06.2020

I samsvar med domstollova § 68 vert framlegg til meddommarar 2021 - 2024 lagt ut til offentleg ettersyn i 2 veker.


 

Publisert 30.04.2020
Teater på Kyrkjebakken 12. og 13.aug. 2011, kl 21:30

Grunna koronavirusutbrotet er fristen for søknader om tilskot til kultur- og ungdomsaktivitetar utsett til 1.oktober 2020.  

 

Publisert 28.04.2020

Telenor er i gang med å teste 5G mobilnett i Flokeneset, og ønskjer å rekruttere inntil 50 potensielle brukarar av 5G-piloten.  

Publisert 28.04.2020

Utkast til nye lokale forskrifter vedrørande innkrevjing av farvassavgift ligg no ute på høyring. 

 

Publisert 27.10.2019
Vakker dag i mars

  

Askvoll kommunestyre har vedtatt å starte opp eit prosjekt om kartlegging og verdsetjing av friluftsområder i kommunen.

 

Publisert 02.10.2019

Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 har Askvoll kommune tildelt einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd, § 29 tredje ledd og § 30 med underliggande forskrifter. Vidare er Sunnfjord Miljøverk IKS, med same heimel, også tildelt einerett for tømming og mottak av slam frå kommunale slamavskiljarar, mottak av slam frå kommunale reinseanlegg og innsamling, mottak og behandling av avfall frå kommunale verksemder/institusjonar.

Vedtak om einerettstildeling blei fatta av formannskapet i Askvoll kommune sak 140/19, samt ved vedtak i Askvoll kommunestyre sak 042 og 043/19.

Publisert 25.09.2019
Steingardar i kulturlandskap

 Askvoll kommunestyre vedtok i møte 18.09.2019 Kulturminneplanen for Askvoll kommune 2019-2023 (PDF, 3 MB).