Stab

Klikk for stort bilete

Rådmannen sin stabsfunksjon

Stabsfunksjonen i administrasjonen består av:

 • Ass. rådmann / personalsjef
 • Arkiv- og sekretariatsleiar
 • Rådgjevar
 • Rådgjevar for næring og folkehelsekoordinator
 • Flyktningskonsulent
 • Økonomiavdeling
 • Bygg- og eigedomsavdeling
 • Teknisk drift m/ vaktmestersentral

Rådmannan sin stabsfunksjon inneheld dei ulike støtte- og styringsfunksjonane i administrasjonen, og yter bistand til dei andre kommunalområde slik at tenestene i kommunen vert best mogleg. Desse kommunalområda er:

Oppvekstetaten:

Oppvekstetaten yter tenester innan fylgjande områder:

 • Administrasjon
 • PPT og kjøp av spesialpedagogiske tenester frå andre
 • Vaksenopplæring og norskopplæring for framandspråklege
 • Skuleskyss
 • Grunnskuletilbod og SFO fordelt på fire skular (Askvoll, Atløy, Gjelsvik og Bulandet skule)
 • Kulturskule
 • Barnehagetilbod fordelt på seks barnehager (Røverompa barnehage, Nipa barnehage, Gjelsvik barnehage, Holmedal barnehage, Bulandet barnehage og Stongfjorden barnehage)
 • Askvoll Bibliotek

Helse og omsorg:

Etaten består av fylgjande seksjonar:

 • Seksjon helse
 • Seksjon heimetenester
 • Seksjon bu- og miljøteneste
 • Seksjon I Askvollheimen
 • Seksjon II Askvollheimen

Landbruksforvaltninga Askvoll-Fjaler (LAF):

Landsbruksforvaltninga er eit interkommunalt samarbeid mellom Askvoll og Fjaler, der Askvoll kommune er vertskommune.

NAV Askvoll:

 • Arbeids- og velferdsforvaltninga Avd. Askvoll
 • Telefon: 55553333
 • E-post: nav.askvoll@nav.no

HAFS Interkommunale barnevernsteneste:

HAFS interkommunale barnevernsteneste har ansvar for barneverntenester i kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund. Fjaler kommune er vertskommune for tenesta.

> Til HAFS Interkommunale barevernsteneste

Fann du det du leitte etter?