Rådmannen

Rådmannen er den øvste administrative leiaren for kommunen, og har det formelle ansvaret for at verksemda vert driven i samsvar med rammene som kommunestyret vedtek. 

Håkon Loftheim er rådmann i Askvoll kommune.

Tova Kjæmpenes er assisterande rådmann og personalsjef.

Rådmannen sitt mynde og oppgåver er lovregulert i kommunelova. Rådmannen skal sjå til at saker som skal handsamast politisk, er ordentleg utreda, og at det som er vedtatt vert iverksett. Ein rekke avgjerda har den politiske leiinga delegert til rådmannen. 

Leiargruppa

Rådmannen si leiargruppa består av assisterande rådmann/personalsjef, økonomisjef, bygg- og eigedomssjef, teknisk sjef, tre kommunalsjefar, og NAV-leiar. 

Gruppa og den einskilde kommunalsjef har ansvar på vegner av rådmannen innanfor sine fagområde.

Verksemdene utfører tenester i samsvar med enkeltvedtak fatta av forvaltninga. Saker som ikkje treng enkeltvedtak vert regulert av ein heilheitleg avtale mellom leiinga og verksemd innanfor økonomiske ramma som kommunestyret har avgjort.

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Håkon Loftheim

Rådmann
Telefon : 57 73 07 03
Mobil : 913 89 474
E-post : Send e-post