Koronaviruset

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

For testing kontakt legekontoret på tlf. 57 73 46 00 måndag til fredag før kl. 11.00

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Krise- og beredskapsleiinga

Den kommunale beredskapsleiinga har ansvar for å koordinere Askvoll kommune sine ressursar i samband med større ulukker, naturkatastrofer, svikt i viktige samfunnsfunksjonar m.m.

  

Beredskapsleiinga vert kalla saman dersom det oppstår hendingar/situasjonar som den ordinære redningstenesta (brannvesen, ambulanse, politi) treng hjelp til å handtere.

Desse personar er medlemmer i Askvoll kommune si beredskapsleiing:

Beredskapsleiinga i Askvoll
Faste medlemmer Varamedlemmer
Ordførar Varaordførar
Rådmann (leiar) Ass.rådmann
Ass.rådmann/beredskapskoordinator Oppvekstsjef

Desse personar vert kalla inn utifrå behov:

Innkalla utifrå behov
Medlemmer Varamedlemmer
Brannsjef/teknisk sjef Varabrannsjef
Kommunalsjef for helse og omsorg Avd. leiar
Psykososialt kriseteam Leiar
Smittevernlege Anna lege
Oppvekstsjef Rektor ved Askvoll skule
Landbrukssjef
NAV-leiar

I tillegg kan beredskapsleiinga be om hjelp frå andre instansar som til dømes:

  • Lensmann
  • Sivilforsvaret
  • Heimevernet
  • Røde Kors Hjelpekorps
  • Frivillige lag og organisasjonar

Her kan du lese meir om organisering av beredskapsarbeidet i Askvoll kommune.

Håkon Loftheim

Rådmann
Telefon : 57 73 07 03
Mobil : 913 89 474
E-post : Send e-post