Økonomi

Innan utgangen av kvart år skal kommunestyret vedta ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse for påfølgjande budsjettår. Etter kvart år utarbeider kommunen årsrapportar og årsmeldingar.

Budsjett- og økonomiplan

Budsjettet vert vedteke for eitt år om gangen, medan økonomiplanen viser korleis midlane skal disponerast for den kommande fireårsperioden. Årsbudsjettet skal delast inn i ein drifts- og ein investeringsdel, som skal innehalde ein taldel og ein kommentardel.

Arbeidet med årsbudsjettet tek utgangspunkt i vedteken økonomiplan og startar etter sommarferien. Rådmannen lagar eit budsjettrundskriv til etatane der føresegnene for budsjettarbeidet vert lagt. Etatane kjem med framlegg til budsjett innanfor rammene og gjev signal om behov ut over dette.

Før budsjett og økonomiplan vert vedteke, skal det handsamast i dei folkevalgte organ og innbyggjarane skal få høve til å verte høyrt.

Saksgangen for budsjetthandsaminga i 2016: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020
Saksgangen for budsjetthandsaminga i 2016:
Dato 
14.11.2016Rådmannen sitt framlegg til budsjett vert presentert for formannskapet
23.11.2016Orientering til komiteane
28.11.2016Formannskapet handsamar endeleg framlegg til budsjett- og økonomiplan og gjev si tilråding til kommunestyret
30.11.2016Framlegg til budsjett- og økonomiplan 2017 - 2020 vert lagt ut til offentleg ettersyn
14.12.2016Kommunestyret handsamar budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Rapportering og rekneskap

Årsrapporten er eit viktig styringsinstrument for kommunen, og gjennom denne kan ressursbruk og innsats vurderast for året som har gått. Samstundes kan vi sjå på kva oppgåver og utfordringar vi har foran oss.

Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midlar som vert disponert for året, og anvendinga av midlane. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal takast med i årsregnskapet for vedkommende år, anten dei er betalt eller ikkje når årsregnskapet vert avslutta. Kommunestyret er pålagt å handsame årsrekneskapen innan 1.juli det påfølgjande år. Vedtaket vert gjort på grunnlag av tilråding frå formannskapet.

Årsmeldinga gjev på sin side ein oversikt over kommunen si drift i dei einskilde tenesteeiningane. Årsmeldinga er meint å vere utfyllande i høve til den informasjonen som vert gjeven i årsreknekapen. Meldinga skal utførmast slik at den gjev eit dekkjande bilde av kommunen si utvikling, resultat og stilling. Årsmeldinga skal handsamast i kommunestyret saman med årsrekneskapen innan 1.juli året etter.

KOSTRA-tall

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem for å kunne vurdere og styre kommunal verksemd. Informasjonen om kommunale tenester og bruken av ressursar på ulike tenesteområde vert registrert. Denne vert sett saman for å gje samanlikningsgrunnlag for dei som tek avgjerder både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal gje grunnlag for analyse, planlegging og styring, og for å vurdere om måloppnåing.

Askvoll kommune har ein rekke data liggande inne i KOSTRA og vi brukar tala aktivt m.a. i samband med utforminga av budsjett- og økonomiplanen vår.

Publisert av Jeroen van Gangelen. Ansvarleg Nina Haugstad, Økonomisjef. Sist endra 04.07.2016 13:44 av van Gangelen, Jeroen
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Nina Haugstad

Økonomisjef
Telefon : 57 73 07 12
E-post : Send e-post

 

Lover og forskrifter (2)
 
 
Login for redigering