Kommunestyre- og fylkestingsval 2019

Informasjon om valet i Askvoll kommune, som førehandsrøystestader og andre moglegheiter til å røyste vil verte lagt ut fortløpande på desse sidene så snart dei er vedtatt av valstyret.

Valdagen

Måndag 9.september 2019 vart det halde kommunestyre- og fylkestingsval. I Askvoll kommune skal det veljast 21 representantar til kommunestyret.

På nettsiden valgresultat.no kan du sjå valresulatet etter kommunestyrevalet i 2015.

 

Valstyret

Valstyret har ansvar for førebuing og gjennomføring av val i Askvoll kommune.

Det er kommunestyret som vel valstyret. Kommunestyret gjrode i sak 091/15 vedtak om at Askvoll formannskap er valstyret, med ordførar og varaordførar som høvesvis leiar og nestleiar (jf. KOM-sak 010/17).

Sidan røystinga på valdagen går føre seg på fleire stader i Askvoll kommune, er det oppnemnd eit røystestyre på kvart stad (jf. valgl. § 4.2.).

 

For Partiar

Listeframlegg

Alle partiar og gruppar som ønskjer å stille til val i Askvoll kommune, må levere listeframlegg til valstyret.

Trykk på lenka for meir informasjon om og rettleiing rundt krav og utfylling av listeframlegg.
 

På Valdirektoratet sine nettsider ligg det ein oversikt over partiar som kan stille liste etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019.
 

Partiservice

Parti som stiller til val har rett til eitt gratis eksemplar av manntalet. Uttrekk av manntalet vert berre gitt ut i papirform, og utlevert materiale skal leverast tilbake til valstyret innan to år.

Dei som har fått eit eksemplar, må gjere seg kjende meg regelverket (valforskrifta § 3 og forskrift om folkeregistrering):

 • Parti skal setje fram krav om manntalseksemplar for valstyret i kommunen
   
 • Framleggsstillarane har ikkje krav på å få meir enn eitt eksemplar. Ein kan få utlevert fleire eksemplar, dersom dei sjølv berar kostnadene knytt til dette.
   
 • Etter forskriften § 3 kan ein òg be om oppgåver over bestemte grupper veljarar (typisk førstegongsveljarar). Eventuelle kostnader for kommunen skal dekkast av framleggsstillar.
   
 • Materiell som byggjer på manntalet skal berre brukast til politiske føremål. Det er ikkje høve til å overlate manntal til utanforståande med mindre føremålet er politisk bearbeiding. Med utanforståande er meint dei som ikkje er medlem av eller har anna tilknyting til partiet/gruppa. Det er ikkje til hinder for at partiane lar ikkje medlemmer - t.d. datasentral - få tilgong til opplysningane til partiet sitt politiske føremål.
   
 • Uttrekk av manntalet skal ikkje nyttast til kommersielle føremål.
   
 • Manntalsopplysningar eller opplysningar som er basert på manntalet skal ikkje selgast eller lånast ut.
   
 • Det er ikkje tilgong til å koble manntalet til andre offentleg registre.

Frist for partiane for å søkje om manntalseksemplar er 31.juli 2019. Bestilling av manntal sendast på e-post til postmottak@askvoll.kommune.no.

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57 73 07 02
Mobil : 48 03 72 85
E-post : Send e-post

 

Jeroen van Gangelen

Rådgjevar
Telefon : 57 73 07 05
E-post : Send e-post