Finn viktig informasjon om:

 
Meny: Våre tenester > Byggesak, kart og plan > Byggesak > Kva skal du byggje? > Einebustad eller fritidsbustad

Einebustad og fritidsbustad

Søknad må sendast inn av føretak som kan godkjennast som ansvarleg søkar

Reglane seier at eit såkalt "ansvarleg føretak" må søkje på vegne av privatpersonar. Det betyr at du må ta kontakt med ein arkitekt, eit byggjefirma eller nokon andre som er kvalifisert og som kan godkjennast som ansvarleg søkar. Ansvarleg søkar har ansvar for at søknaden er komplett.  

Arealplan - kva seier den om min eigedom?

Det vil vere avgrensingar i kommune- eller reguleringsplan på kva du kan bygge. Dette vil typisk vere byggegrenser, avgrensing i storleik, høgde, takvinkel og liknande.

Pass på at tilataket er innanfor desse avgrensingane før du går i gang med planlegginga. Ta kontakt med kommunen for opplysningar om dette.

Dersom det du skal bygge ikkje er i samsvar med plan, må du søkje om dispensasjon.