Sunnfjord Miljøverk tek over ansvaret for renovasjon frå 1.januar 2021

Klikk for stort bileteBilete frå Sunnfjord Miljøverk
Endringar i handteringa av gebyr og kundehandsaming for renovasjon og septiktankar/slam. 

 

Frå 1.januar 2021 tek Sunnfjord Miljøverk (SUM) over faktureringa av renovasjonsgebyret samt gebyret for private septiktankar/minireinseanlegg/slam. Dei som er tilknytt kommunalt kloakkanlegg vil framleis få faktura frå kommunen. Første faktura vil de motta i februar.
 

Kva vil det bety for deg som abonnent? 

  • De vil få ein eigen faktura for renovasjon og eventuelt slam direkte frå SUM

  • Dersom de har spørsmål til faktura kontakt SUM

  • Dersom de ønsker å endre renovasjonsabonnement/dunkstørrelse ta kontakt med SUM

 

Endringar i renovasjon- og gebyrforskrifta

Det vil komme endringar i renovasjonforskrifta som vil medføre endringar i gebyret for enkelte abonnentar. Desse vil få brev tilsendt med meir innformasjon om kva endringa inneber.

Dei største endringar vil gjelde: 

  • for dei som har dunksamarbeid

  • reduksjon grunna einsleg i eigen bustad

  • reduksjon grunna lang trilleveg for dunk

  • fritidsbustadar med både rest- og papirdunk 


Elles vil det vere generell auke i gebyret for alle. 

På heimesida www.sum.sf.no kan de finne web-skjema for ein del endringar/søknadar.
 

Førespurnader i samband med renovasjon/gebyr:

Andre førespurnader: