OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Samfunnsdelen av kommuneplanen – offentleg ettersyn

Framlegg til samfunnsdelen av kommuneplanen er lagt ut til offentleg ettersyn fram til 27.04.23. Vi ønskjer innspel til planen.

I samsvar med plan- og bygningslova §11-14 vedtok kommunestyret i møte 15.02.23, sak KOM 008/23, å legge framlegg til samfunnsdelen av kommuneplanen ut til offentleg ettersyn.

 

Sjå framlegget til samfunnsdelen (PDF, 3 MB)

 

Planframlegget er lagt ut til offentleg ettersyn fram til 27.04.23.

 

Om samfunnsdelen av kommuneplanen

Samfunnsdelen inneheld mål og strategiar for korleis vi ønskjer å utvikle Askvoll-samfunnet framover.

I planframlegget er det ein overordna visjon, fire satsingsområde og ein arealstrategi:

  • Visjon: Trivsel i levande bygder – med rom for eventyr!
  • Levande bygder og gode nærmiljø.
  • Attraktivt næringsliv og god infrastruktur
  • Klima og miljø
  • Kommuneorganisasjonen
  • Arealstrategi

 

Samfunnsdelen skal seinare følgjast opp med å velje konkrete tiltak som skal gjennomførast. Desse tiltaka utgjer (ein del av) handlingsdelen/økonomiplanen til kommunen. Måla og strategiane i samfunnsdelen er i stor grad ganske overordna formulert. For nokre tema er det naturleg å arbeide vidare med kommunedelplanar og temaplanar for å spesifisere meir konkret kva ein ønskjer å prioritere. For andre tema er det meir tydeleg kva slags tiltak som kan vere aktuelt å ta inn i handlingsdelen/økonomiplanen til kommunen.

 

Innspel

Vi ønskjer å få innspel til om dei måla og strategiane som er tekne inn i samfunnsdelen er dei viktigaste å konsentrere seg om, eller om det er andre tilhøve ein bør fokusere på.

 

Innspel må sendast til Askvoll kommune seinast 27.04.23.

Slik sender du innspel:

 

Andre dokument

Kommuneplanen er utarbeidd ut frå det vedtekne planprogrammet. Kommunestyret fastsette planprogrammet i møte 19.05.21 sak KOM 028/21.

Sjå fastsett planprogram (PDF, 2 MB)

 

Sjå fleire dokument i arkivsaka

 

Sjå den gjeldande samfunnsdelen av kommuneplanen

Kjersti Sande Tveit
Plan- og miljøvernleiar
Bygg og eigedom
E-post
Telefon 57 73 07 08
Til toppen