Offentleg ettersyn - rullering av handlingsprogrammet til kommundelplan for kultur, idrett og friluftsliv


I samsvar med plan- og bygningslova § 11-14 vert framlegg til handlingsprogram til kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv lagt ut til offentleg ettersyn slik den ligg føre i perioden 15 juni - 1 september

Handlingsprogrammet til kommunedelplanen skal rullerast kvart år og rulleringa utgjer grunnlaget for tildeling av spelemidlar. Den årlege rulleringa kan innebere endringar i prioriteringar, og anlegg frå komunnedelplanen si uprioriterte liste kan verte overført til handlingsprogrammet. 

Frå juni til september er det mogleg å sende innspel om å bli teken med i handlingsprogrammet for å kunne søkje om spelemidlar. 

Sjå framlegget til kommunestyret

Sjå framlegg til handlingsprogrammet

Andreas Rivedal
Avdelingsingeniør
Bygg og eigedom
E-post
Telefon 57 73 07 24