Finn viktig informasjon om:

 

Offentleg ettersyn - rullering av handlingsprogrammet til kommundelplan for idertt, friluftsliv og fysisk aktivitet


I samsvar med plan- og bygningslova § 11-14 vert framlegg til handlingsprogram til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2023 lagt ut til offentleg ettersyn slik den ligg føre i perioden 20 juni - 20 september. 


Handlingsprogrammet til kommunedelplanen skal rullerast kvart år av kommunestyret og rulleringa utgjer grunnlaget for tildeling av spelemidlar. Den årlege rulleringa kan innebere endringar i proberingar, og anlegg frå komunnedelplanen si uprioriterte liste kan verte overført til handlingsprogrammet. 

Sjå framlegget til kommunestyret
 

Sjå framlegg til handlingsprogrammet 

Andreas Rivedal

Avdelingsingeniør
Telefon : 57730724
E-post : Send e-post