Finn viktig informasjon om:

 

Kontingentstøtte til frivillige lag og organisasjonar

Kven kan søkje?

Frivillige lag og organisasjonar som har tapte inntekter knytt til manglande innbetaling av medlemskontingent og/eller treningsavgift frå barn og unge i målgruppa.

Tilskot vert ikkje prioritert til tiltak som er drive på forretningsmessig basis.

I 2022 er det sett av ein pott på kr. 20.000 som idrettslag og andre frivillige organisasjonar kan søkje tilskot frå om å få dekka manglande kontingentinnbetalingar frå medlemmer i målgruppa (barn og unge) som kan skuldast økonomiske vanskar.
 

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknader om tilskot skal leverast elektronisk til Askvoll kommune. Søknadsfrist er 15. Juli 2022
 

Gå til søknadsskjema for kontingentstøtte


Søkjar skal sende inn oversikt over laget sine kontingentsatsar og rapport på tal manglande kontingentinnbetalingar for barn og unge i målgruppa og samla inntektstap for laget.

 

Retningsliner for ordninga

Retningsliner for kontingentstøtte

Vedteke i KOM-sak 023/20

1. Formål og omfang

Føremålet med ordninga er at den skal vere eit verkemiddel for lag og organisasjonar til å gje barn og unge høve til deltaking og inkludering på viktige sosiale arenaer, som fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldrene sin inntekt og sosiale situasjon. Det er eit tiltak som skal vere med på å førebyggje og/eller dempe konsekvensar av fattigdom. Den økonomiske ramma for ordninga vert handsama årleg i ordinær budsjetthandsaming.
 

2. Målgruppe

Barn og unge som er berørt av fattigdomsproblem.


3. Kven kan søkje?

Frivillige lag og organisasjonar som har tapte inntekter knytt til manglande innbetaling av medlemskontingent og/eller treningsavgift frå barn og unge i målgruppa.

Tilskot vert ikkje prioritert til tiltak som er drive på forretningsmessig basis. 


4. Søknadsfrist

Ordninga vert kunngjort på kommunen sine nettsider og sosiale medier seinast ein månad før søknadsfrist. Fristen er årleg 15. juni


5. Søknadsskjema

Søknaden skal sendast inn på elektronisk skjema. Skjemaet vert tilgjengeleg på www.askvoll.kommune.no under «skjema og sjølvbetening».

Søkjar dokumenterer med oversikt over laget sine kontingentsatsar og rapport på tal manglande kontingentinnbetalingar for barn og unge i målgruppa og samla inntektstap for laget.


6. Handsaming av søknader

Administrasjonen ved rådmannen vurderer søknadene ut frå vedtekne retningsliner, og gjev løyve om tilskot innanfor budsjetterte rammar. Tilskotet vert fordelt etter den relative prosenten som inntektstapet for det einskilde laget utgjer i forhold til samla inntektstap for søkjarane. Vedtaka vert rapportert til Komité for oppvekst og kultur og kommunestyret.

 

Føremål med ordninga om kontingentstøtte

Føremålet med tilskotsordninga er at den skal vere eit verkemiddel for lag og organisasjonar til å gje barn og unge (målgruppa) høve til deltaking og inkludering på viktige sosiale arenaer, som fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra sin inntekt og sosiale situasjon. Det er eit tiltak som skal vere med på å førebyggje og/eller dempe konsekvensar av fattigdom.

Helene Norstrand

Rådgjevar
Telefon : 57730711
E-post : Send e-post