Finn viktig informasjon om:

 

Er du vgs-elev og vil du vere med i ungdomsrådet?

Går du på vidaregåande skule? Er du heimehøyrande i Askvoll kommune? Har du lyst å vere ein pådrivar for at Askvoll kommune skal ha gode tilbod til barn og unge? Frist for å stille til val i ungdomsrådet er 15.november 2021

Kva gjer ungdomsrådet? 

Askvoll ungdomsråd er eit rådgjevande organ for kommunen, og har rett til å komme med innspel og anbefalingar i alle saker som gjeld ungdoms. Ungdomsrådet skal arbeide for at det skal vere godt å vakse opp i Askvoll kommune, og kan på eige initiativ ta opp saker som ungdom er opptekne av. 

Ungdomsrådet har møte ca. 4-5 ganger i året. I tillegg deltek to representantar frå ungdomsrådet kvart år på fylkesting for ungdom.  

Kor mange medlemmer har ungdomsrådet?

Ungdomsrådet består av 11 representantar: 9 ungdommar frå ungdomsskulane i kommunen og 2 ungdommar frå vidaregåande skule. Representantane i Askvoll ungdomsråd må vere heimehøyrande i Askvoll kommune. 

Ungdomsskulane i kommunen har valgt sine representantar. Men vi manglar to ungdommar frå vgs-skole (med 2 vara). 

Ungdomsrådet vert valde for inntil 2 år. Det nye ungdomsrådet skal sitte frå hausten 2021 til hausten 2023. Ungdomsrådet vel sjølv leiar og nestleiar for eitt år om gangen. 
 

Korleis kan du stille til val i ungdomsrådet? 

Har du lyst til å stille til val i ungdomsrådet? Då må du sende e-post innan 15.november 2021 til rådgjevar Jeroen van Gangelen på jvg@askvoll.kommune.no. E-posten skal innehalde namn, fødselsdato og kontaktinformasjon (mobilnummer og e-post). Skriv også gjerne litt om kvifor du har lyst til å stille til val i ungdomsrådet. 

Kommunestyret vel i møte den 24.november 2021 det nye ungdomsrådet for perioden 2021 - 2023.  
 

Forventningar til dei som vert valt inn

  • stille førebud til møta
  • følgje opp avtalte oppgåver 
  • vere ein god representant 

Retta du har når du sit i ungdomsrådet

  • Rett til fri frå skole/arbeid
  • møtegodtgjersle og refusjon av reiseutgifter. 


Har du spørsmål? 

Viss du lurar på noko om valet eller om det å vere med i ungdomsrådet, kan du ta kontakt med rådgjevar Jeroen van Gangelen på tlf. 57 73 07 05 eller på e-post jvg@askvoll.kommune.no

 

Jeroen van Gangelen

Rådgjevar
Telefon : 57730705
E-post : Send e-post