Finn viktig informasjon om:

 

Detaljregulering for gnr. 23 bnr. 76 m.fl. Prestemarka. Offentleg ettersyn


Framlegg til detaljregulering for gnr. 23 bnr. 76 m.fl. i Prestemarka er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 23.06.2022 - 25.08.2022.


I samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova vedtok formannskapet i møte 20.06.2022, sak FOR-072/22, å legge framlegg til detaljregulering for gnr. 23 bnr. 76 m.fl. i Prestemarka ut til offentleg ettersyn. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage, samt moglegheit for å utvide eksisterande bustadområde.


Sjå vedtaket til formannskapet.


Planframlegget er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 23.06.2022 - 25.08.2022.


Merknader må vere kommunen i hende seinast 25.08.2022.


Slik sender du innspel:

  • via elektronisk skjema for høyringsuttale
  • per e-post til postmottak@askvoll.kommune.no
  • per post til Askvoll kommune, pb. 174, 6988 Askvoll


Sjå dokument i saka

Plankart


Føresegner


Planomtale


ROS-analyse


Sjå andre dokument i saka

Andreas Rivedal

Avdelingsingeniør
Telefon : 57730724
E-post : Send e-post