Bulandet og Værlandet godkjend som "typiske turiststader"

Fylkesmannen har godkjend Askvoll kommune sin søknad om Bulandet og Værlandet som typiske turiststader  

Folkemengde på Nikøykaia under Nordsjøporthelga - Klikk for stort bilete Fylkesmannen sitt vedtak om at Bulandet og Værlandet vert godkjend som typiske turistader inneber at grendane kan halde butikkar ope òg på søn- og helligdagar i sommarsesongen frå 1.juni til 31.august kvart år.

Med ein "typisk turiststad" er det i første rekkje meint mindre stader der salet i periodar hovudsakleg skjer til turistar. Det inneber at det gjeld stader der dei faste innbyggjarane er få i forhold til talet på tilreisande/besøkjande. Ein typisk turistad er vidare kjenneteikna ved at dei næringsdrivande ofte er avhengig av turistsesongane, då kundegrunnlaget er for lite til at dei kan overleve av sal til fastbuande.

Av vedtaksbrevet går det fram at Fylkesmannen meiner at daglegvarebutikkane både i Bulandet og Værlandet har dokumentert ei høgare omsetning i sommarmånadane enn det talet på fastbuande skulle tilseie. Tilsvarande har kommunen dokumentert at dei to øyane har mange besøkjande turistar i juni, juli og august. "Vi meiner derfor det er godtgjort at salet frå daglegvarebutikkane i hovudsak skjer til turistar i sommarmånadane, og at turisthandelen er avgjerande for å kunne oppretthalde to velfungerande butikkar med godt vareutval i dei to øysamfunna."

Fann du det du leitte etter?