9,2 millionar til utsiktsrydding

Utsiktsrydding - Gildringsneset - Klikk for stort bilete

No kan du søkje om tilskot til utsiktsrydding.  Målet er å betre utsikt og fremje verdiar knytt til kulturlandskapet i landbruket. Fylket har fått ei ramme på 9,2 millionar kroner som skal fordelast i 2017, og søknadane vert handsama fortløpande.

Gjengroing av kulturlandskap og vegkantar er ei aukande utfordring mange stadar i Norge.  Difor er det etablert ei ordning med tilskotsmidlar til utsiktsrydding.

Tilskota skal gå til gjengrodde areal som grensar inn til ferdselsårer, vegkantar og vegnære utsiktspunkt, og som ved rydding gjev utsikt til eit større kulturlandskap. Det kan innvilgast inntil 70% av godkjende utgifter.

Alle føretak som er registrert i Einingsregisteret og som ønskjer å rydde vegetasjon for å auke utsikt frå ferdselsårer, vegkantar og vegnære utsiktspunkt kan søkje på ordninga. Dersom søkjar ikkje er grunneigar eller rettshavar, må det føreligge skriftleg løyve til tiltaket frå desse. Søkjarane skal sende søknaden til kommunen der tiltaket skal gjennomførast. Kommunane sender si tilråding til Fylkesmannen, som gjer vedtak om tilskot.

Ta kontakt med Landbruksforvaltninga i kommunen for meir informasjon.

Les meir om tilskotsmidlane og finn søknadsskjema hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Fann du det du leitte etter?