Finn viktig informasjon om:

 

Bulandet og Værlandet Grendalag

Alle krinsar i Askvoll kommune har eigen velforeining, som arbeider med saker som kan fremje kultur, fritidsaktivitetar, næringsliv og tiltak elles i krinsen. Velforeiningane skal fungere som samordnande organ som tek på seg oppgåver av allmenn interesse, anten på eige initiativ eller på oppmoding frå andre.

Velforeiningane er bindeledd mellom krinsane og kommunen. Dei skal vere representative og politisk uavhengige. I Askvoll vert velforeiningane i stor grad brukt til som høyringsinstansar og samarbeidspartar.
Adresse Kontakt Kategori
Bulandet og Værlandet Grendalag
6986 Værlandet
Roar Landøy
Telefon: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel leiar
Postadresse 6986 Værlandet