Publisert 30.06.2017
Steingardar i kulturlandskap

Askvoll kommunestyre har vedtatt planprogram for kulturminneplan for 2018-2021, jfr. KOM-sak 047/17. (PDF, 103 kB) Kommunen oppmoder om å kome med innspel til planprogrammet og til sjølve kulturminneplanen.  

Publisert 29.06.2017
Bringebærstien.png

Forslag til nummerering av 8 nye adresseparsellar er no klar og vert lagt ut på høyring 

Publisert 27.06.2017
Nikøykaia Nordsjøporthelga

Fylkesmannen har godkjend Askvoll kommune sin søknad om Bulandet og Værlandet som typiske turiststader  

Publisert 14.06.2017
Fra-FM-til-DAB-i-2017.jpg

Onsdag 21.juni klokka 11.11 vert FM-nettet sløkt i Sogn og Fjordane. For å lytte til radio etter det tidspunktet treng du ein DAB-radio

 

Publisert 02.06.2017
Bringebærstien.png

Forslag til nummerering av 11 nye adresseparsellar er no klar og vert lagt ut på høyring.

 

 

Publisert 11.05.2017
Bringebærstien.png

Forslag til nummerering for 4 nye adresseparsellar er no klar og vert lagt ut på høyring.  

Publisert 03.05.2017
Villrein

Det er vedteke fellingskvoter i villreinområda i fylket. Askvoll kommune er ein del Sunnfjord villreinområde

Publisert 24.04.2017
Graving Askvoll sentrum

Informasjon om breibandutbygging på Atløy og i Stongfjorden 

Publisert 24.04.2017
Hand i hand

Foreldre med barn i barnehage skal ikkje betale meir enn makspris (f.t. kr. 2730) for ein barnehageplass.  I tillegg er det fleire moderasjonsordningar som gjeld foreldrebetaling i barnehage. 

Publisert 19.04.2017
Sykkeltur i Bulandet

Den viktigaste sykkelopplæringa skjer når vi syklar saman med borna i trafikken.  Sykling er sosialt, skapar fellesskap, gjer betre kjennskap til nærmiljø og skuleveg, gjere borna meir sjølvstendige og er kjekt!

Publisert 11.04.2017
Trappesti på Ringstad

Askvoll kommune har i år fått kr. 260.000 i SMIL-midlar.  Føretak eller eigarar som driv eller eig ein landbrukseigedom kan søkje. Vilkåret er at det er tilskotsberettinga produksjon på eigedomen og at søkjar er registrert i einingsregisteret. 

Publisert 10.04.2017
Bringebærstien.png

Arbeidet med tildeling av vegadresser til adresseeiningane i kommunen fortsetter.  

Publisert 06.04.2017
Parkslirekne

Innførte artar med evne til å formeire seg i naturen, har med åra blitt eit vesentleg problem også i Askvoll.  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har laga ei brosjyre for å orientere om problemet, der ein og kan finne råd om tiltak slik at ein kan bidra til å ta vare på naturmangfaldet i fylket.

Publisert 31.03.2017
Balløkke ved Gjelsvik skule

Det var spennande idémyldring med kreative elevar, lærarar og foreldre på arbeidsseminar om utforming av uteområde ved skulane i Askvoll kommune  

Publisert 27.03.2017
Klatreparken på Øyra

Smaksverstad er eit tilbod til barn etter skuletid der borna kan utforske, teste og smake på ny og næringsrik mat på en morosam og sosial måte.  Tilbodet er starta opp på SFO i Kvammen, Askvoll og Atløy.  Det er og starta eit tilbod etter skuletid til mellomsteget på Atløy.

Publisert 22.03.2017
Utsiktsrydding - Gildringsneset

No kan du søkje om tilskot til utsiktsrydding.  Målet er å betre utsikt og fremje verdiar knytt til kulturlandskapet i landbruket. Fylket har fått ei ramme på 9,2 millionar kroner som skal fordelast i 2017, og søknadane vert handsama fortløpande.

Publisert 10.03.2017
Drenering

Askvoll kommune har fått tildelt kr. 130 000 i tilskot til drenering av jordbruksareal i 2017.

Det er ikkje søknadsfrist, så søknader kan sendast inn fortløpande fram til 15. oktober til Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler. Ved søknaden må det leggast med kart der grøftene er innteikna.

Publisert 07.03.2017
digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

Askvoll kommune vil i løpet av mars gå over til å sende post digitalt.  Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt.  Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn. 

Publisert 28.02.2017
Synfarar

I samsvar med eigedomsskattelova §14 og 15 og §6-2 og §6-3 i Askvoll kommune sine eigedomsskattevedtekter vert eigedomsskattelistene lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker. Skattelista vil ligge i resepsjonen i Askvoll kommune og er tilgjengeleg frå 28.02.2017.

Publisert 17.02.2017
Logo ungdata

Undersøkinga vert gjennomført 13.03. - 31.03. på skulen for å kartlegge viktige sider ved livsstil og levekåra til ungdom i kommunen.  Ungdommane vel sjølve om dei vil vere med på undersøkinga.

Publisert 13.02.2017
Bringebærstien.png

No startar tildeling av vegadresser til adresseeiningane i kommunen.   

Publisert 13.02.2017
Bulandet symjehall.jpg

I 2017 er det sendt inn 10 spelemiddelsøknader frå Askvoll kommune med ein samla søknadssum på 4,4 mill. kroner   

Publisert 08.02.2017
Komfyrbrann

Har du opplevd brann på komfyren? Kanskje kjenner du nokon som har nettopp det?

 

Publisert 15.11.2016
Middagsblomst

Kan du køyre mat til eldre og uføre? Ta kontakt med nærmiljøsentralen v/Astrid Halstensen tlf. 90 84 86 27.

Publisert 01.11.2016
Vaksinasjon

Helsestasjon vil gje gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare. 

Jenter/kvinner i alderen 16 - 25 år kan ta kontakt med helsestasjon på tlf. 57 73 46 15 eller 91637705 for avtale. 

Fann du det du leitte etter?